Användarmanual: Användare (elev, personal, vårdnadshavare) Klasser/grupper - Roller samt IMPORT

Användare i Meitner

  • Elev -är registrerad i en skola samt ev inskriven på fritids
  • Barn- är registrerade i en förskola (FSK).
  • Vårdnadshavare- har barn som är registrerade i skola/förskola.  
  • Administratör- ansvarar för användare samt skapa och uppdatera klasser, elever, vårdnadshavare med mera.
  • Schemaläggare- har befogenhet att skapa scheman i Meitner - schemaläggning samt importera scheman från andra system.
  • Mentor- är ansvarig för en grupp elever och har tillgång till allt som rör en elev  och ser dess Elevkort (närvaro, betyg, omdöme, bedömningar och feedback mm.). Det kan finnas flera mentorer på en klass eller grupp.
  • Elevhälsoteam (EHT)- har samma tillgång som mentor men för alla elever på skolan.
  • Rektor- har samma tillgång som EHT och viss statistik och rapporter.


Lägga in användare i Meitner 

  1. Meitner skickar excel-mallar som ska fyllas i enligt mallen. Rubrikerna som är gulmarkerade är det som måste fyllas i. Det finns även andra rubriker men om de inte är gulmarkerade behöver de inte fyllas i för att importen ska gå igenom men ju mer data desto bättre! 

Det går  att ladda upp XLSX, CSV och TXT- filer i Meitners import! 

 

Det är tre olika mallar för Användare: 

Elev-importmall

Här ska alla barn/elever in:

För-och efternamn, personnummer. 

Fyll i true eller false på tillfälligt personnummer)

Startdatum-elever (alla elever som inte har fritids), 

Fritids/omsorg (elever/barn som ska gå på fritids eller förskola).

Tillåt inlogg samt kommuntillhörighet ska också fyllas i. 

 

Personal- importmall 

Här ska personalen in med:

Förnamn, efternamn, personnummer, roller (true/false på samtliga roller) och startdatum. 

 

Vårdnadshavare- importmall¨

Här ska vårdnadshavare in:

Förnamn, efternamn, personnummer samt respektive vårdnadshavares barns personnummer. Detta för att vårdnadshavarna ska kunna kopplas ihop med sina barn i Meitner! 

 

   Grupper/klasser-importmall 

   Här ska grupper och klasser in: 

   Titel på klass/grupp/avdelning, olika klass/grupptyper (true/false på    samtliga), här kan även           eleverna och personalens personnummer matas in om man vill jobba med det i importen.2. Importera i Meitner: Adminpanel- “Elev”, “Personal” ,"Vårdnadshavare" eller “grupper” och “klasser”- “Importera”- “ladda upp fil”- klicka på “nästa steg” för att mappa ihop kolumnerna.  (Välj vilken kolumn från filen som ska mappa mot vilken av Meitners kolumner eller kontrollera så att samma kolumner ligger i “kolumn från fil” och “kolumn i Meitner”)

Klicka sedan på “nästa steg” för att importera. I det steget kan du (om det blivit något fel)  redigera det direkt! När du redigerat eventuella fel klickar du på “importera”. 

 

Jobba med användare i Meitner: 

1. Skapa användare: Adminpanel- “Elev, Personal eller VH”- “Skapa” - Fyll i information- spara. Här kan man även tilldela roller personalen på skolan ska ha  (lärare, schemaläggare, administratör, rektor, EHT och övrig personal).

 

2. Redigera användare i efterhand: Adminpanelen - “Elev, Personal eller VH”  välj berörd -person- "Redigera användare"

 

3. För att hantera användare:  Adminpanel- “Elev, Personal eller VH” -klicka i alla för att hantera alla, alternativt välja vilka du vill hantera. Längst ner på sidan hittar du alternativ du kan välja mellan eller exportera.

 

Jobba med grupper och klasser i Meitner: 

Adminpanel- “Klasser” eller “Grupper”- klicka på en klass eller grupp. Där kan du skapa arbetsytor till gruppen om aktuellt samt lägga till och ta bort användare i gruppen.  Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/