Vad är en arbetsyta?

Det finns många användningsområden för arbetsytor. De kan liknas med en mapp som distribuerar information till en grupp eller klass. Det finns olika syften för arbetsytor och olika sätt att nyttja ytan i skolarbetet. I denna korta artikel förklara Meitner vad arbetsytor kan göra för att underlätta planering, genomförande och uppföljning av undervisning för flera skolformer. 

 

Förskola

Om din verksamhet använder Meitners helhetslösning för förskolan så kan inte arbetsytor användas istället finns funktionen avdelningar.

 

Grundskola och anpassad grundskola

Om din verksamhet använder Meitners helhetslösning för grundskola med eller utan Meitners helhetslösning för fritidsverksamhet kan en arbetsyta stödja ert arbete enligt följande exempel;

 

Som skolämne:

  • Arbetsytan kan användas för ett eller flera ämnen. Genom att koppla arbetsytan till läroplanen kan enkelt centralt innehåll och kriterium kopplas till lektionsplaneringar och uppgifter. 

  • Att använda en arbetsyta underlättar för undervisande lärare då allt relaterat till en individ, grupp, klass eller årskurs samlas på en plats.

  • Genom arbetsytan skapas en mötesplats för undervisande lärare och elever i Meitner. Det är enkelt att informera deltagare i undervisningen om händelser. Det är enkelt att hitta den aktuella uppgiften och lämna in den för eleven och det lätt för den undervisande läraren att se inlämnade uppgifter och samla dessa för bedömning.

  • Bedömningar som sätts på elever i arbetsytan samlas och skapar, mot slutet av läsåret eller inför utvecklingssamtal,  ett bra underlag och översikt av elevers omdömen. 

  • Vårdnadshavare kan med samma förutsättningar som elever ta del av kommunikationen i ämnet och därav vara en mer aktiv deltagare i barnets undervisning och lärande. 

  • Notifikationer skickas i Meitner, via epost eller som push-notiser om du använder Meitners app vid händelser i arbetsytan som till exempel att en ny bedömning har publicerats.

 

Som gruppverktyg:

  • Arbetsytor kan skapas helt orelaterat till något som har med den ordinarie skoldagen att göra. Till exempel kan det röra sig om att ett arbetslag vill samla filer på ett ställe eller att en temavecka ska planeras. 

Som dokumentationsplats för fritids:

  • Likt de finesser som finns för avdelningar hos Meitner helhetslösning för förskolor har fritids samma förutsättningar. Använd därför inte arbetsytor för era fritidsavdelningar utan använd Meitners "Fritidsavdelningar" istället.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Om din verksamhet använder Meitners helhetslösning för gymnasieskola så kan arbetsytor stödja arbetet enligt följande exempel. 

  • Arbetsytor för gymnasiet har i princip samma funktionalitet som en arbetsyta för grundskolan. Det som verkligen skiljer skolformerna åt är anpassningarna efter läroplanen. 
  • När en elev blir över 18 år kan eleven välja att dennes vårdnadshavare ej ska ha insyn i elevens skolarbete längre. Då stängs vårdnadshavaren ut från Meitner. 

Relaterad till

Uppdaterad

Var denna artikel till hjälp?

/